W obowiązującym od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji - w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

 • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
 • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
 • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
 • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK.

Prosimy o wystawienie przed posesję lub w miejscu do tego wyznaczonym (wskazanym w deklaracji) pojemników/zawiązanych worków z odpadami w dniu wywozu przed godziną 5:00 rano.

Odbiór odpadów komunalnych realizowany jest w godzinach 05:00 –20:00. Odpady źle posegregowane zostaną odebrane jako odpady zmieszane najpóźniej do trzeciego dnia roboczego od stwierdzenia faktu nieprawidłowej segregacji. W przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w altanie śmietnikowej lub na terenie nieruchomości należy zapewnić swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom (tzw. śmieciarkom, hakowcom).

Dodatkowo, jeżeli powstają: 

 • ODPADY ZIELONE (na nieruchomości zamieszkałej lub letniskowej):
  • kompostujemy w przydomowym kompostowniku,
  • możemy przez cały rok oddać w ramach opłaty do PSZOK (z nieruchomości zamieszkałej - bez limitu, z nieruchomości letniskowej - z limitem)
  • możemy wystawić do odbioru z nieruchomości zamieszkałej (posiadającej przydomowy ogród) w otrzymanym biodegradowalnym worku 120 l w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH, przy czym w danym miesiącu można oddać tylko 1 worek i tylko w okresie od kwietnia do października. Specjalny worek dostarczy firma wywozowa. Odpady zielone nie są odbierane z nieruchomości letniskowych.
  • dodatkowo z każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie.
 • POPIÓŁ (na nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej):
  • należy to uwzględnić w deklaracji,  będzie on odbierany w ramach uiszczonej opłaty,
  • gromadzimy w osobnym pojemniku,
  • popiołu nie należy zalewać wodą, ani nie wrzucać gorącego popiołu do pojemnika
  • odbiór całoroczny z nieruchomości zamieszkałych oraz w okresie od października do kwietnia z nieruchomności niezamieszkałych

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE z nieruchomości zamieszkałych (meble, akcesoria domowe, ogrodowe, sportowe itp.) odbierane są raz na kwartał  w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej i raz na dwa miesiące w zabudowie wielolokalowej, w wyznaczonych w harmonogramie  terminach.  Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE powstające w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne oraz inne odpady problemowe (np. z remontu mieszkania, wielkogabarytowe poza terminami zbiórek, zielone ponad limit odbioru sprzed posesji), dostarczamy we własnym zakresie do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte w ramach ponoszonej przez nas opłaty.

Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK - miejsca wyposażone w specjalne kontenery, do którego mieszkańcy, również w ramach opłaty,  oddają posegregowane: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego, za wyjątkiem części samochodowych.

Poza tym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można oddawać posegregowane surowce wtórne, a także odpady zielone i popiół. W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • odpadów remontowo-budowlanych. Limit przyjęcia do PSZOK w roku kalendarzowym gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych wynosi:
  • dla nieruchomości zamieszkałej: 8 Mg (ton),
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: 4 Mg (tony),
  • dla nieruchomości niezamieszkałej 2 Mg (tony), powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,
 • odpadów wielkogabarytowych:
  • dla nieruchomości niezamieszkałej: 2 Mg (tony) w roku kalendarzowym,

 • zużyte opony:
  • dla nieruchomości niezamieszkałej: 4 szt. rocznie,

WAŻNE! Odpady komunalne mogą być dostarczane do PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów, przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności.

UWAGA! Szczególowy zakres świadczonej usługi w zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami na poszczególnych typach nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe, letniskowe) zostały określone w akcie prawa miejscowego, z którym można zapoznać się tutaj.

UWAGA1 Oprócz usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami Gmina świadczy tzw. usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są fakultatywne i  zasady ich świadczenia oraz odpłatność zostały określone w innym akcie prawa miejscowego oraz opisane w zakładce: USŁUGI DODATKOWE

 

SPOSOBY GROMADZENIA I ODDAWANIA ODPADÓW:

 •   "U ŹRÓDŁA" czyli w przydomowych pojemnikach lub altanie śmietnikowej:   a) system selektywnego zbierania:

1. SZKŁO

szklo worek szklo poj szklo dzwon

 

opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego


UWAGA! czyste, bez zawartości, bez nakrętek, kapsli, korków, metalowych obręczy itp.

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej

Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła

do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO nie wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )
 • szkła okularowego, żaroodpornego itp.
  Te odpady wrzucamy do POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU

do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO nie wrzucamy:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
  Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

 

2. PAPIER

papier worek papier kosz papier dzwon

 

odpady z papieru i kartonu, takie jak:

 • papier biurowy, szkolny
 • tektura, kartony
 • gazety, książki, zeszyty, katalogi
 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury

Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.

do dzwonu/pojemnika/worka na PAPIER nie wrzucamy:

 • papieru zatłuszczonego itp.

Te odpady wrzucamy do BIO

 • papieru woskowanego (np. do pieczenia)

Te odpady wrzucamy do Pozostałości po segregowaniu

 • tapet, worków po cemencie i klejach

Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

metale worek met poj metale dzwon

 

odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, takie jak:

 • plastikowe i metalowe opakowania po napojach, żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • kapsle i zakrętki z plastiku i metalu
 • tworzywa sztuczne, drobne plastikowe sprzęty i zabawki (za wyjątkiem elektrycznych i elektronicznych)
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal, puszki po napojach, żywności
 • drobny złom, metalowe sztućce, klucze, nożyczki itp.
 • foliowe worki, siatki, torby
 • plastikowe tacki i pojemniki po żywności
 • plastikowe lub metalowe przybory szkolne i biurowe
 • plastikowe doniczki, miski, wiaderka
 • sztuczne choinki bez ozdób

Uwaga!
opakowania należy opróżnić z zawartości, resztek kosmetyków czy żywności,
proszę starać się zgniatać butelki i puszki, odkręcać korki i nakrętki

do dzwonu/pojemnika/worka na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE nie wrzucamy:

 • plastikowych i metalowych puszek i pojemników z resztkami farb, klejów, lakierów itp.
 • plastikowych i metalowych opakowaniach z pozostającymi w nich resztkami aerozoli (dezodorantów, lakierów itp.)

Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

4. BIO

Na wszystkich nieruchomościach system pojemnikowy.

bio

odpady kuchenne ulegające biodegradacji, m.in.:

 • odpady kuchenne, resztki z posiłków,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte oraz ziemia kwiatowa z doniczek,
 • zatłuszczony papier i karton (np. zabrudzone resztkami organicznymi i pleśnią przemoczone opakowania lub ich części, np. papier z białego sera, ręczniki kuchenne)
 • zużyte zatłuszczone woreczki i torebki papierowe,
 • papierowe ręczniki kuchenne i serwetki
 • żywe choinki bez ozdób i doniczek

do pojemnika/worka na BIO nie wrzucamy:

 • odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi. Można wrzucać jedynie pochodzące z mieszkań części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty cięte.
 • opakowań z folii, plastiku, metalu czy szkła.

UWAGA! Ponieważ odpady BIO trafią do kompostowni, gdzie zostaną poddane biologicznemu procesowi kompostowania, nie mogą się w nich znajdować żadne elementy plastikowe, metalowe czy szklane.
Dlatego zaleca się wyrzucanie do kosza tych odpadów luzem, w torbach papierowych lub stosowanie worków wykonanych z folii ulegającej biodegradacji w procesie kompostowania. Informacja o workach poniżej.

5. POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU

Na wszystkich nieruchomościach system pojemnikowy.

pozost

to wszystko to czego nie możemy wrzucić do pozostałych pojemników/worków i co nie nadaje się do recyklingu, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, czy tzw. problemowym (który musi trafić do PSZOK), w tym:

- zużyte środki higieniczne, m.in. :

 • pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,
 • plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki

- żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami,

- popiół z papierosów wraz z niedopałkami,

- zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, 

- ceramika i szkło nienadające się do recyklingu, takie jak:

 • szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki ozdobne)
 • fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy, miski itp)
 • szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki)
 • doniczki ceramiczne

- drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy, wielomateriałowe, w tym:

 • akcesoria z gumy, skóra, pcv, np. portfel, pasek, buty, piłka,
 • drewno, wilklina (fragmenty mieszczące się w pojemniku), np. koszyki, klocki drewniane, kredki i ołówki,
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki) UWAGA! większą ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta,
 • zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki, klocki, lalki, samochodziki (za wyjątkiem elektronicznych i na baterie),
 • płyty CD, kasety VHS i magnetofonowe,

 • styropianowe tacki i pojemniki  (po mięsie, jedzeniu na wynos), 

 • styropianowe wkłady zabezpieczające towar w opakowaniu (np. po sprzęcie AGD), za wyjątkiem styropianu wielkogabarytowego i budowlanego.

do pojemnika/worka na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU nie wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła! Nie mogą też tam trafić resztki jedzenia, odpady zielone, popiół (z ogrzewania domu), elektrośmieci, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, opony, meble, odpady remontowo-budowlane itd. 

 

6. ODPADY ZIELONE 

System workowy.

PRZYDOMOWY
KOMPOSTOWNIK

program
bezpłatnego
użyczania kompostowników

pkt zbiorki selektywnej zielone worek

Odpady zielone należy:

 • kompostować w przydomowych kompostownikach
 • dostarczać we własnym zakresie przez cały rok do PSZOK
 • oddawać do odbioru sprzed posesji - odbiór limitowany - odbiór odpadów zielonych sprzed posesji będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ilości 1 worka 120 litrowego z odpadami zielonymi miesięcznie na nieruchomość zamieszkałą posiadającą przydomowy ogród w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH.

  UWAGA! Niewykorzystany w danym miesiącu limit 1 worka "nie przechodzi" na kolejny miesiąc.

  Oznaczone indywidualnie dla każdej nieruchomości worki dostarcza firma wywozowa SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. wraz z harmonogramem odbioru.

  UWAGA! Dodatkowo z każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie.

 

Proszę pamiętać, żeby nie wrzucać odpadów zielonych do pojemników - gdyż nie zostaną one w ogóle opróżnione przez firmę wywozową.

---------------------------------------------------------------------------

KILKA SŁÓW O WORKACH BIODEGRADOWALNYCH

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej:

"Odpady Bio należy gromadzić w pojemnikach o pojemności do 120 l, które odbierze przedsiębiorca wybrany przez Gminę Bielsko-Biała w zamówieniu publicznym, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, przy czym zaleca się, aby do pojemników wrzucać odpady luzem, lub w torbach papierowych, lub w workach foliowych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania."

Ze względu na proces przemysłowego kompostowania, któremu poddawane są odpady BIO odbierane od mieszkańców, zaleca się, aby odpady te wrzucać  do pojemników luzem lub w torbach papierowych lub w workach foliowych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania. Gromadzenie odpadów bio w zwykłych workach foliowych utrudnia proces ich biologicznego kompostowania. Przez folię nie dociera do zawartości worka powietrze i woda niezbędne do biologicznego procesu unieszkodliwiania tych odpadów.

Jeśli w domu odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w workach, należy używać worków ulegających biodegradacji. Worki te mogą być oznaczone są jako oksy-biodegradowalne, eco, biodegradowalne, biobag lub bio. Niektóre jednorazówki rozdawane w sklepach są oksybiodegradowalne. Jeżeli już kupujemy reklamówkę na zakupy, zdecydujmy się na torbę papierową albo folię oksybiodegradowalną, którą później wykorzystamy jako worek na śmieci.

Co to są opakowania  OKSYBIODEGRADOWALNE?

Są to opakowania foliowe oznaczone symbolem d2w®, które ulegają przyspieszonej degradacji w czasie znacznie krótszym niż tradycyjne tworzywa sztuczne.

Dzięki technologii oksy-biodegradacji opakowania foliowe mogą rozłożyć się samoczynnie pod wpływem działania czynników fizycznych, takich jak ciepło czy promieniowanie słoneczne i to niezależnie od tego czy znajdą się głęboko na wysypisku, pod wodą czy na otwartym powietrzu.

Technologia oksybiodegradacji stosowana jest obecnie w około 120 krajach na świecie.

Oksybiodegradowalne produkty z d2w® zachowują wszystkie cenne właściwości typowe dla tradycyjnych tworzyw sztucznych, w tym: elastyczność, wytrzymałość, możliwość zgrzewania, nadruku oraz prędkość i temperaturę przetwarzania.

 Oksybiodegradowalne produkty

 

 

 

ZALETY STOSOWANIA OPAKOWAŃ OKSYBIODEGRADOWALNYCH Z DODATKIEM d2w®:

 • są odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów,
 • ulegają rozkładowi we wcześniej zaprogramowanym momencie,
 • mogą być poddawane procesowi recyklingu.

 
Dodatek d2w® stosuje się w produktach plastikowych codziennego użytku takich jak torby foliowe, woreczki do żywności, woreczki na mrożonki, worki na śmieci, tacki, kubki i wielu innych produktach z tworzywa sztucznego.

Co to są opakowania  KOMPOSTOWALNE?

Jednak najlepsze opakowania na odpady BIO to torebki papierowe i specjalne worki kompostowalne, które ulegają szybszej biodegradacji w procesie kompostowania (np. wyprodukowane na bazie skrobii oraz innych składników). Najłatwiej można je nabyć w sklepach z ekologiczną żywnością i produktami ekologicznymi, w niektórych sieciach handlowych oraz w sklepach internetowych. Opakowania te oznaczone są ikonką "kompostowalny".

Aktualnie dostępne są one również w PSZOK zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 315d oraz przy ul. Straconki 1 http://www.zgo.bielsko.pl/.                    

oznaczenie opakowania ulegajacego biodegradacji w procesie kompostowania   Co to są opakowania KOMPOSTOWALNE?  oznaczenie opakowania ulegajacego biodegradacji w procesie kompostowania 

 

 

opakowania z papieru i tektury                                       

oznaczenie opakowania wykonanego z papieru   oznaczenie opakowania wykonanego z tektury

 

 

 

Informacja, gdzie można nabyć worki kompostowalne - TUTAJ
 

 

 

 • ODPADY PODLEGAJĄCE DOSTARCZENIU PRZEZ MIESZKAŃCA DO PSZOK (PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 

Oznaczenie/symbol odpadów - pkt zbiorki selektywnej
 • PSZOK  przy ul. Krakowskiej 315d 
  (przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.)


  GODZINY OTWARCIA:
  • Od marca do października
   - od pon.- pt. w godz. od 7:00-19:00
   - w sob. w godz. od 9:00-17:00
  • Od listopada do lutego
   - od pon.- pt. w godz. od 7:00-19:00
   - w sob. w godz. od 8:00-16:00
 •  PSZOK przy ul. Straconki 1 
   (obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) 

  GODZINY OTWARCIA:
  • Od marca do października
   - od pon.- pt. w godz. od 9:00-19:00
   - w sob. w godz. od 10:00-17:00
  • Od listopada do lutego
   - od pon.- pt. w godz. od 9:00-16:00
   - w sob. w godz. od 9:00-16:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu należy oddawać posegregowane:

 • odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki* i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,
 • odpady wielkogabarytowe*, w tym meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD*, (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie),
 • odpady problemowe,w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy, duże zabawki niemieszczące się w pojemniku itp;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp.)
   

Ponadto można oddawać:

 • popiół,
 • papier i karton na makulaturę,
 • tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
 • metal, złom,
 • odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście).

*dodatkowo będą organizowane zbiórki wielkich gabarytów, tzw. „wystawki przydomowe” oraz mobilne zbiórki tzw. „elektrośmieci”, których nie można wrzucać do przydomowych pojemników. Przeterminowane leki przyjmowane będą w wybranych aptekach
 

Przeterminowane leki można oddać doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się  w niektórych aptekach w naszym mieście -wykaz aptek w zakładce:  INNE FORMY ZBIÓRKI

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE dostępny w zakładce INNE FORMY ZBIÓRKI


Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym - harmonogram dostępny w zakładce:  INNE FORMY ZBIÓRKI

Odpady wielkogabarytowe
pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK, lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, pozostawić przed nieruchomością - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
(zabudowa jednorodzinna dwa razy do roku, zabudowa wielolokalowa cztery razy do roku)

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych dostarczane przez mieszkańców do PSZOK będą przyjmowane bez dodatkowych opłat, za wyjątkiem odpadów remontowo-budowalnych, dla których ustalony limity.
 

Więcej o funkcjonowaniu PSZOK  - obok w zakładce: PSZOK

Strona www PSZOK prowadzona przez ZGO S.A. - kliknij tutaj 
 

Transport do PSZOK

Transport odpadów do PSZOK Mieszkańcy organizaują we własnym zakresie. Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej. Koszt zagospodarowania odpadów w PSZOK objęty jest miesięczną ryczałtową opłatą za gospodarowanie odpadami.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych za usługi dodatkowe płacą w zakresie transpoortu i zagospodarowania, które nie jest objęte miesięczną opłatą, którą ponosza za oróżnianie pojemników sprzed posesji.

Więcej o usługach dodatkowych, jak, gdzie i za ile zamówić - obok w zakładce USŁUGI DODATKOWE

 • DOSTARCZANE DO GNIAZD DZWONÓW

Oznaczenie/symbol odpadów - papier Oznaczenie/symbol odpadów - plastik Oznaczenie/symbol odpadów - szklo

      

 

 

 

 

W Bielsku-Białej, w przestrzeni publicznej ustawione są dzwony na papier, plastik i szkło opakowaniowe. Do dzwonów mieszkańcy dostarczają odpady we własnym zakresie. Dodatkowo z tych punktów mogą korzystać turyści odwiedzający miasto oraz wszyscy przechodnie.

Do niebieskich dzwonów na papier można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
- papier szkolny, biurowy, książki (bez twardych okładek), zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier do pakowania, karton, tekturę.
 
Do zielonych dzwonów na szkło można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
- butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
 
Żółte dzwony na plastik służą przede wszystkim do wyrzucania butelek PET po napojach oraz kartoników wielomateriałowych (tetrapacków) np. po sokach. Poza tym można do nich wrzucać inne opakowania z tworzyw sztucznych oraz puszki po żywności i napojach.

 

---------------------------------------------------

UWAGA! PROBLEMY Z SEGREGACJĄ?

Nie wiesz do jakiego pojemnika wyrzucić konkretny odpad?
Dowiedz się jak prawidłowo segregować odpady - skorzystaj z internetowego segregatora odpadów kliknij tutaj

Oprócz internetowego segregatora odpadów na stronie www, dodatkowo SUEZ Bielsko-Biała S.A. - wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Bielska-Białej, udostępnił aplikację mobilną INFO SUEZ, która również zawiera podobną funkcję. Ponadto, dzięki aplikacji możemy, po odpowiednich ustawieniach,  otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów z naszej posesji (harmonogram odbioru) oraz szereg innych informacji związanych z gospodarką odpadami w Bielsku-Białej.

Aplikacja INFO SUEZ dla systemów ANDROID oraz iOS dostępna  jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.