Podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a szczegółowe zasady systemu, obowiązujące w Bielsku-Białej zostały uregulowane w aktach prawa miejscowego.

 

 Prawo krajowe:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach - pobierz ustawę
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - pobierz ustawę,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - pobierz rozporządzenie,
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw - pobierz rozporządzenie.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw - pobierz rozporządzenie,
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  - pobierz ustawę.

 

 Prawo lokalne:

akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść wszystkich obowiązujących aktów prawa miejscowego:

 1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - zobacz,
 2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - zobacz,
 3. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 4. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 6. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz uchwałę
 7. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - zobacz
 
 

 Inne przydatne linki:

 
 • jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim? - kliknij tutaj
 • e-skrzynka podawcza UM - kliknij tutaj
 • składanie e-deklaracji za pomocą SEKAP - kliknij tutaj
 • Rejestr Działalności Regulowanej - wpis, zmiana, wykreślenie, sprawozdawczość przedsiębiorców - kliknij tutaj