Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości (z wyjątkiem właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorca do tego uprawnionym) jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej ryczałtowej opłaty jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Dla nieruchomości niezamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej opłaty jest liczba zadeklarowanych pojemników z odpadami powstałymi na nieruchomości  i stawka, zależna od wielkości pojemnika i frakcji odpadów określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Dla tzw. "nieruchomości mieszanych" miesięczna opłata stanowi sumę opłaty obliczonej dla części zamieszkałej nieruchomości oraz dla części niezamieszkałej.

Dla nieruchomości "letniskowej" tj., na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawą naliczenia rocznej ryczałtowej opłaty jest stawka opłaty.

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Ponadto zgodnie z art. 6c ust. 2c ww. ustawy - „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.”.

 • Formularz ZGODY na przystąpienie do gminnego systemu (pdf) - pobierz
 • Formularz ZGODY na przystąpienie do gminnego systemu (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Formularz REZYGNACJI z gminnego systemu (pdf) - pobierz
 • Formularz REZYGNACJI z gminnego systemu (wersja edytowalna - word) - pobierz

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - na stanowisku nr 2 w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Ratuszowy 6 lub w pokoju nr 404 - pl. Ratuszowy 5,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj

w następujących terminach: 

 • dla budynków mieszkalnych:
  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.
 • dla nieruchomości niezamieszkałych:
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmiana liczby wywozów itp.), przy czym dopuszcza się złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty tylko, jeśli właściciel nieruchomości złożył w tut. Urzędzie Miejskim, z zachowaniem trybu i terminów, reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez firmę wywozową, która została rozpatrzona pozytywnie.
 • dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  • w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości letniskowej lub przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypocznkowe.
 •  Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek obejmuje także deklaracje składane w terminie do 6 miesięcy od nastąpienia zgonu mieszkańca nieruchomości.

W przypadku budynków wielolokalowych deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Obowiązkiem właściciela lokalu jest informowanie ich na bieżąco o zmianie liczby osób w gospodarstwie domowym.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.