Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od 27 września do 11 października.

Więcej informacji na:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-oplaty-za

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1648) zmianie uległy zasady dotyczące objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DGO-2).

Najważniejsze zmiany:

- brak możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy (przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- brak możliwości włączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dla których nie złożono zgody na objęcie systemem (przed dniem wejścia w życie ustawy), aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- automatyczne włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, które powstały w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, o ile właściciel nieruchomości nie złoży Prezydentowi Miasta pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia,

- właściciele nieruchomości nieobjęci gminnym systemem są obowiązani przedstawić umowę (na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych), której treść jest zgodna
z regulaminem oraz dowody uiszczenia opłaty - w przypadku niespełnienia przedmiotowych wymagań organ wydaje decyzję o odbiorze zastępczym z zastosowaniem górnych stawek opłaty.

Odpady komunalne typu odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane mogą być dostarczane do PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji DGO-2 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przez Zarząd ROD, określającej masę i rodzaj odpadów (przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności). W praktyce, należy określić w deklaracji jaka sumaryczna ilość odpadów z terenu ROD będzie wywieziona do PSZOK w danym miesiącu. W PSZOK należy okazać kopię przedmiotowej deklaracji.

Rodzinne ogrody działkowe od 1 stycznia 2021 r. mieszczą się w kategorii nieruchomości niezamieszkałych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6j ust. 3d ww. ustawy: „Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471) stosuje się przepis ust. 3.” Ust 3. stanowi: „W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.”.

W związku z powyższym, opłata jest należna za każdą ilość odpadów komunalnych, która powstaje na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, a nie jest to już opłata ryczałtowa, która obowiązywała do końca 2020 r.

Istnieje także możliwość skorzystania z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK, wówczas należy złożyć poza formularzem zamówienia usługi, także nową deklarację DGO-2 (przez Zarząd ROD) określającą masę i rodzaj odpadów. Usługa dodatkowa dotyczy wyłącznie odpadów zielonych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (limit 2 Mg na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego).

W przypadku pytań, a także w sprawie instrukcji co do wypełnienia deklaracji DGO-2 w ww. zakresie, proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 33/ 47 01 263.

Informujemy, że w dniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. w Bielsku-Białej planowana jest organizacja mety V etapu 78. Tour de Pologne UCI World Tour, co będzie się wiązało z występowaniem utrudnień komunikacyjnych na trasie przejazdu peletonu. Ulice znajdujące się na trasie przejazdu to: ul. Górska, ul. Żywiecka, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Wzgórze, ul. Ludwika Waryńskiego,  ul. Władysława Orkana, ul. Jana Sobieskiego, ul. Marii Konopnickiej, Aleja gen. Władysława Andersa, ul. Kolista,         ul. Karbowa i Aleja Armii Krajowej.

W związku z powyższym, wywóz odpadów komunalnych z okolicznych nieruchomości będzie realizowany w tym dniu odpowiednio wcześniej tj. od wczesnych godzin rannych i przy użyciu większej liczby pojazdów, niż odbywa się to w normalny dzień.

Właściciele nieruchomości położonych w okolicy trasy wyścigu, którzy mają odbiór w dniu 13 sierpnia, proszeni są, aby odpady były przygotowane do odbioru od godz. 5 rano. W razie możliwości, prosimy, aby pojemniki schować zaraz po ich opróżnieniu.

W przypadku braku wywozu odpadów w tym dniu, z uwagi na utrudnienia, zostanie on zrealizowany w innym terminie interwencyjnie.

 

Przebieg trasy III etapu 77. Tour de Pologne

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z § 10 ust. 3 Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXI/504/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz nr XXX/714/2021 z dnia 18 marca 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r. do obowiązków właściciela nieruchomości należeć będzie wystawianie do odbioru przed nieruchomość pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Wykonawca nie będzie realizował odbioru odpadów z terenu nieruchomości, chyba, że miejscami gromadzenia odpadów są tzw. altanki śmietnikowe spełniające określone odrębnymi przepisami normy dotyczące ich usytuowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. §22-§25 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).

 

DLACZEGO NASTĄPIŁY ZMIANY?

Zmiana dotycząca wystawiania pojemników dotyczy wszystkich nieruchomości na terenie Bielska-Białej i podyktowana jest głównie koniecznością dostosowania usługi odbioru odpadów komunalnych do zgodności z przepisami prawa (szczególnie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Z uwagi na fakt, iż pracownik wykonujący usługę odbioru odpadów komunalnych może odmówić jej wykonania w miejscu niespełniającym bądź naruszającym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne było wprowadzenie przedstawionych wyżej rozwiązań. Ponadto wielu zarządców nieruchomości zgłaszało roszczenia z tytułu powstałych podczas realizacji usługi odbioru odpadów uszkodzeń podjazdów, klatek schodowych, posadzek, drzwi i innych. Jednocześnie należy wskazać, iż wdrażane rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w większości miast w Polsce (np. w Katowicach) i nie przysparza nadmiernych uciążliwości, jak również przyspiesza realizację usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wskazać również należy, iż zmiana Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej
z dnia 25 sierpnia 2020 r. poprzedzona była konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi w dniach od 6 do 29 lipca 2020 r. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 26 czerwca 2020 r. – ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu o konsultacjach wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Ogłoszenie było dostępne do 29 lipca 2020 r., natomiast w sprawie zmian aktów prawa miejscowego mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej (https://bip.um.bielsko.pl/a,75170,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-6-29-.html).

 

INFORMACJA WYŁACZNIE DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM (SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

Mając na uwadze sygnały płynące od zarządców i właścicieli nieruchomości wielolokalowych, pomimo, iż zmiany uchwalane były prawie rok temu, w porozumieniu z Wykonawcą usługi podjęta została decyzja o odbieraniu odpadów z wymienionych nieruchomości do dnia 18 lipca 2021 r.

Okres przejściowy, w którym odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach może zostać na wniosek zarządcy wydłużony, o ile podjęte zostaną czynności:

  • zatrudnienie odrębnego podmiotu do wystawiania pojemników - do 31 sierpnia 2021 r.,
  • zmiana miejsca gromadzenia odpadów – do 30 września 2021 r.,
  • budowa altany śmietnikowej – do 31 grudnia 2021 r.

O podjętych czynnościach należy poinformować tut. Wydział do dnia 9 lipca 2021 r.

Jeżeli podjęte działanie nie okaże się skuteczne przed upływem wnioskowanego terminu, odpady z dotychczasowych miejsc gromadzenia przestaną być odbierane.

9 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z SUEZ Bielsko-Biała S.A. zorganizowali Rywalizację Miejską pn. „Śmieć z Głową”, która odbywała się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia oraz Światowego Dnia Środowiska.

Głównym celem rywalizacji było propagowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców Miasta Bielska-Białej oraz zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

Zadaniem uczestników było odnalezienie wszystkich wskazówek pozostawionych przez Organizatora w wybranych miejscach na terenie Miasta Bielska-Białej i prawidłowe wykonanie wszystkich powierzonych zadań, w jak najkrótszym czasie.

Start rywalizacji odbył się na Rynku w Bielsku-Białej, natomiast meta przewidziana była na Placu Bolka i Lolka przy Centrum Handlowym Sfera II w Bielsku-Białej. Pozostałe miejsca były częścią gry, a ich ustalenie i odnajdywanie przez uczestników było jednym z elementów akcji. Najlepsi w rywalizacji okazali się: Łukasz Szuber,  Antoni Giza oraz Kacper Waluś.

 

Filmik z wydarzenia:

 

"Śmieć z Głową" pod takim hasłem 9 czerwca 2021 r. będzie odbywać się Rywalizacja Miejska, której organizatorem w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia oraz Światowego Dnia Środowiska jest SUEZ Bielsko-Biała S.A. Partnerem akcji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Głównym celem rywalizacji jest propagowanie proekologicznych zachowań wśród  mieszkańców  Miasta  Bielska-Białej  oraz  zwiększenie  skuteczności  selektywnej  zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

Zadaniem  uczestników będzie  odnalezienie  wszystkich  wskazówek pozostawionych przez   Organizatora   w   wybranych   miejscach   na   terenie   Miasta   Bielska-Białej  i prawidłowe wykonanie wszystkich powierzonych zadań, w jak najkrótszym czasie.

Start rywalizacji odbędzie się na Rynku w Bielsku-Białej o godzinie 14:00. Meta przewidziana jest na Placu Bolka i Lolka przy Centrum Handlowym Sfera II w Bielsku-Białej. Pozostałe miejsca rywalizacji są częścią gry, a ich ustalenie i odnajdywanie przez uczestników jest jednym z elementów akcji.

Zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  w Rywalizacji Miejskiej możne wysyłać do dnia  7  czerwca  2021  r.  do  godziny 15:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Wszystkie dokumenty związane z akcją, w tym formularze zgłoszenia znaleźć można na: http://www.suez.bielsko.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-bielska/244-rywalizacja-miejska-smiec-z-glowa

 

Zasady_Rywalizacji_Miejskiej_Smiec_z_Glowa_.pdf

 

 

Plakat

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi gospodarki odpadami - miłej lektury :)

odpadowe_konkrety_-_pdf.pdf

Bez tytułu kopia kopia kopia kopia kopia kopia kopia kopia