karta z kalendarza

Rodzaje i terminy składania deklaracji

Informacje dla właścicieli nieruchomości składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaje i terminy składania deklaracji

 

 

DEFINICJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

W celu określenia, kto składa deklarację dla konkretnej nieruchomości, należy przeanalizować, kto do tej pory "płacił" za odpady komunalne i czy ta osoba, będzie składała deklarację w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

DEKLARACJA DGO-1

Deklaracja DGO-1 - składana przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd lub zarządca został wybrany.

 

W budynkach wielolokalowych (bloki, kamienice), w których wybrano zarząd (spółdzielnia) lub zarządcę (wspólnota mieszkaniowa), deklarację za wszystkich najemców, lokatorów składa zarząd lub zarządca

(1 deklaracja dla całego budynku)

 

 

Deklaracja DGO -1

 

Deklaracja DGO-1 w formacie PDF

 

Objaśnienia do Deklaracji DGO-1

 

Formularz - obliczenie zużycia wody - składany wraz z deklaracją DGO-1, w przypadku gdy na nieruchomości brak jest opomiaroiwanego źródła wody, lub gdy równocześnie występuje opomiarowane oraz nieopomiarowane źródło wody

Formularz zużycia wody

 

Zapotrzebowanie na pojemniki [składane z deklaracją DGO-1]

Zapotrzebowanie na pojemniki

 

 

DEKLARACJA DGO-2

Deklaracja DGO-2 - składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklarację DGO-2 składa dla całej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstaja odpady komunalne (tj. firmy, przedsiębiorstwa, lokale usługowe, instytucje, cmentarze, ogródki działkowe i inne) władający tą nieruchomością (np. właściciel, dzierżawca, zarzadzający ogódkami działkowymi, zarządca cmentarza)

 

Deklaracja DGO-2

 

Deklaracja DGO-2 w formacie PDF

 

Objaśnienia do deklaracji DGO-2

 

Zapotrzebowanie na pojemniki [składane z deklaracją DGO-2]

Zapotrzebowanie na pojemniki

 

 

DEKLARACJA DGO-3

Deklarację tę będą składali właściciele domów jednorodzinnych i wielolokalowych, w których zarząd lub zarzaca nie został wybrany.

 

UWAGA!

Deklarację należy składać od 4 do 30 kwietnia 2013 r.

 

Deklaracja DGO-3

Deklaracja DGO-3 w formacie PDF

Zapotrzebowanie na pojemniki

 

 

 

Copyright © 2014 Czyste Miasto Bielsko-Biała.

Site by intMar.eu